Dispensatie

De KIAD kent twee mogelijkheden voor dispensatie

 1.  Leeftijdsdispensatie voor het KIAD examen
 • Situatie a: Monteurs die in het bezit zijn van een KIAD certificaat.
  Monteurs die in het bezit zijn van een KIAD certificaat, worden in het jaar waarin ze de 62 jarige leeftijd bereiken vrijgesteld van de KIAD toets. Het certificaat wordt verlengd tot het AOW pensioen.
   
 • Situatie b: kandidaten zonder KIAD certificaat.
  Als een drinkwaterbedrijf start met de invoering van KIAD en zij of haar aannemers een kandidaat aandragen voor de eerste KIAD certificering, dan kan de kandidaat leeftijdsdispensatie krijgen als de kandidaat 62 jaar is en de werkgever een verklaring afgeeft waarin voldoende vakbekwaamheid en tevens  minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied wordt aangetoond.
 • Bij de aanvraag  voor elke vorm leeftijdsdispensatie vindt een check plaats op geldigheid van de certificaten hygiënisch werken, VCA, Veilig werken langs de weg, Werken met AC Leidingen.
 1. Persoonlijke dispensatie voor de opleidingseisen
 • Wanneer een kandidaat niet voldoet aan de voor de KIAD deelname vereiste vakopleidingen , kan op grond van alternatief gevolgde opleidingen op individuele basis dispensatie voor de opleidingseisen worden aangevraagd. Stichting KIAD bewaart deze persoonsgegevens zorgvuldig op een afgeschermde digitale plaats.
   
 • Voorwaarde:
  Een verstrekte persoonlijke dispensatie is maximaal 1 jaar geldig vanaf de datum dat de aanvraag door het College van Deskundigen is gehonoreerd. Dat betekent dat een kandidaat met persoonlijke dispensatie voor de opleidingseisen maximaal 1 jaar de tijd krijgt na honorering om het KIAD examen te halen. Wanneer dit niet lukt, vervalt de persoonlijke dispensatie en zal men alsnog moeten voldoen aan de gestelde opleidingseisen.

 

1. Procedure leeftijdsdispensatie

Procedure indienen leeftijdsdispensatie 

De aanvrager stuurt een email naar Stichting Wateropleidingen (kiad@wateropleidingen.nl) 

Onder vermelding van:  

 • Bedrijfsnaam 
 • Naam, geboortedatum en functie van de functionaris(sen) waarvoor dispensatie wordt aangevraagd 
 • Het feit dat men leeftijdsdispensatie aanvraagt voor de vereiste opleidingseis voor de KIAD VPA of AVP 

Bijgevoegd wordt:  

 • Een recente verklaring m.b.t. de werkervaring en vakbekwaamheid.
 • Als de aanvrager dispensatie aanvraagt voor een ander persoon, dient er een bewijs van akkoord meegestuurd te worden voor het aanleveren van persoonsgegevens. De gegevens worden alleen voor de aanvraag gebruikt. 
 • Als de aanvrager dispensatie vraagt voor zichzelf, wordt hiermee direct toestemming gegeven de persoonsgegevens te gebruiken uitsluitend ten behoeve van de aanvraag en is een akkoord niet nodig. De gegevens worden uitsluitend voor de aanvraag gebruikt. 

Procedure behandeling  van aanvragen leeftijdsdispensatie 

 1. Stichting Wateropleidingen toetst of de kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden en een door een drinkwaterbedrijf opgestelde en ondertekende verklaring m.b.t. de werkervaring en vakbekwaamheid heeft aangeleverd. 
 • Wanneer de kandidaat voldoet, ontvangt deze, na voldoen van de administratiekosten een KIAD certificaat. 

 

Terugkoppeling aan de aanvrager 

 1. Wanneer alle antwoordformulieren retour zijn én er overeenstemming is over de uitkomst (Ja/Nee eindoordeel) bericht de secretaris van de Stichting KIAD de aanvrager schriftelijk over het besluit van het CvD over de aanvraag voor persoonlijke dispensatie. De aanvrager ontvangt het Ja/Nee eindoordeel van het CvD. Bij een “nee eindoordeel” ontvangt de aanvrager een motivatie van de afwijzing.  
 • De aanvrager ontvangt een document waarmee de kandidaat bij Stichting Wateropleidingen kan aantonen dat hij/zij persoonlijke dispensatie heeft ontvangen. Hiermee krijgt men toegang tot het KIAD examen. 
 • Het streven is om de aanvrager binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag – behoudens verlenging van deze termijn in geval van afwijkende meningen – te berichten over het besluit van het CvD.  
 • Na afronding van de procedure vernietigen de CvD leden het dossier en alle documenten die daarbij horen. 
 • Stichting KIAD bewaart het document van bewijs van persoonlijke dispensatie maximaal 4 jaar.  Alle door de aanvrager aangeleverde documenten worden vernietigd

Deze procedure kun je ook hier downloaden.


2. Procedure persoonlijke dispensatie

Procedure indienen voor persoonlijke dispensatie 

De aanvrager stuurt een e-mail naar het secretariaat van de Stichting KIAD (info@kiad.nl) onder vermelding van:  

 • Bedrijfsnaam 
 • Naam, geboortedatum en functie van de functionaris(sen) waarvoor dispensatie wordt aangevraagd 
 • Het feit dat men persoonlijke dispensatie aanvraagt voor de vereiste opleidingseis voor de KIAD VPA of AVP op basis van de gevolgde en met goed gevolg afgeronde alternatieve cursussen/opleidingen 
 • Bijgevoegd wordt: 
  • kopieën van behaalde relevante diploma’s en certificaten / cijferlijsten 
  • informatie van het opleidingsinstituut over de opleidingen waaruit het inhoudelijk niveau van de opleiding blijkt 
  • Als de aanvrager dispensatie vraagt voor een ander persoon, dan dient er een bewijs van akkoord meegestuurd te worden van de betreffende medewerker voor het aanleveren van persoonsgegevens. Als de aanvrager dispensatie vraagt voor zichzelf geeft hij daarmee ook toestemming de persoonsgegevens te gebruiken, enkel ten behoeve van de aanvraag en is een akkoord niet nodig. 

 

Procedure behandeling  van aanvragen persoonlijke dispensatie: 

 1. De aanvraag voor persoonlijke dispensatie wordt door de secretaris van Stichting KIAD ter beoordeling voorgelegd aan het College van Deskundigen (CvD). 
 2. Het CvD ontvangt hiertoe de verstrekte informatie en een antwoordformulier met daarop de bij het type aanvraag behorende standaard beoordelingschecklist (zie bijlage). 
 3. Alle leden van het CvD toetsten of de gevolgde opleidingen/behaalde diploma’s voor het betreffende certificeringsniveau voldoende gelijkwaardig zijn aan vereiste vakopleiding en vullen het antwoordformulier in. 
 4. De CvD-leden sturen het antwoordformulier, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de op het antwoordformulier aangegeven datum, met een gemotiveerde ja/nee eindbeoordeling retour aan de secretaris van de Stichting KIAD. Minimaal 3 CvD leden moeten een beoordeling geven. 
 5. Indien een lid de aanvraag als onvoldoende beoordeelt, overlegt het CvD telefonisch voor een gezamenlijk oordeel. 
 6. Vervolgens wordt er in gezamenlijkheid een unaniem besluit geformuleerd. 
 7. Indien het CvD niet tot een unaniem oordeel komt, wordt de kwestie voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting KIAD  

 

Terugkoppeling aan de aanvrager  

 1. Wanneer alle antwoordformulieren retour zijn én er overeenstemming is over de uitkomst (Ja/Nee eindoordeel) bericht de secretaris van de Stichting KIAD de aanvrager schriftelijk over het besluit van het CvD over de aanvraag voor persoonlijke dispensatie. De aanvrager ontvangt het Ja/Nee eindoordeel van het CvD. Bij een “nee eindoordeel” ontvangt de aanvrager een motivatie van de afwijzing. 
 2. De aanvrager ontvangt een document waarmee de kandidaat bij Stichting Wateropleidingen kan aantonen dat hij/zij persoonlijke dispensatie heeft ontvangen. Hiermee krijgt men toegang tot het KIAD examen. 
 3. Het streven is om de aanvrager binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag – behoudens verlenging van deze termijn in geval van afwijkende meningen – te berichten over het besluit van het CvD. 
 4.  
 5. Na afronding van de procedure vernietigen de CvD leden het dossier en alle documenten die daarbij horen. 
 6. Stichting KIAD bewaart het document van bewijs van persoonlijke dispensatie maximaal 4 jaar. Aangeleverde documenten door de aanvrager worden vernietigd. 

Deze procedure kun je ook hier downloaden.